Bảo hộ bản quyền là gì trong hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ?