Các loại hình doanh nghiệp hiện hành tại thị trường Việt Nam