Có được phép đăng ký kịch bản chương trình truyền hình không?