Làm rõ khái niệm li-xăng bắt buộc trong pháp luật sở hữu trí tuệ cùng luật sư Nguyễn Đức Hoàng