Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả như thế nào?