Quyền của các bên khi tham gia nhượng quyền – Đăng Ký Bản Quyền