Tìm hiểu về kịch bản sự kiện và đăng ký kịch bản sự kiện