Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?