Tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả bằng cách nào?