Văn bằng đăng ký sáng chế có thời hạn bảo hộ bao lâu?